Dnem 1. 1. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nahrazuje dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost s sebou přináší poměrně významné změny, které souvisí s používáním zubních rentgenových zařízení. Prováděcími právními předpisy k novému zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále NAZ) budou, kromě jiných, vyhláška „o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“ (dále NOVRO) a vyhláška „o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta“ (dále VZOZ).

NAZ zavádí nový pojem „registrace“. Používat zubní rentgenové zařízení po 1.1.2017 lze pouze po provedení registrace této činnosti (§ 10 NAZ). Současně NAZ zavádí osobu registranta. Registrant ustanoví osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Tato osoba zajišťující radiační ochranu registranta je povinna splnit požadavky na odbornou přípravu do 31. 12. 2017 (absolvování vzdělávacího kurzu).

Společnost BOFIA Medical s r.o. je držitelem povolení (Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 23.3.2017, č.j.: SÚJB/OEHO/5724/20017) pro přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta (zubní, veterinární pracoviště, pracoviště s kostním denzitometrem).

Nabízíme:

• přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta (zubní, veterinární pracoviště, pracoviště s kostním denzitometrem).

Rozsah vzdělávacího kurzu je 6 hodin. V případě zájmu jsme schopni individuálního přístupu, resp. případné realizace kurzu ve Vaší ordinaci.

Termíny kurzůTermíny kurzů

Ceník kurzůCeník kurzů

Program kurzu


Náš tým