Nabízíme Vám levné, jednoduché a rychlé splnění zákonných požadavků v oblastech BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana) prostřednictvím jednorázového auditu celého systému řízení BOZP a PO.

Audit odhaluje neshody s požadavky (legislativa, systémové normy ad.) i neefektivnost řešení BOZP a PO. Výstupem jsou identifikace a popis neshod, návrhy opatření a doporučení pro optimalizaci řešení BOZP a PO.

V rámci auditu Vám zajistíme:

  • Školení BOZP, PO
  • Poradenství v dané oblasti

 

Nabízíme individuální přístup a individuální řešení.

_________________________________________________

BOZP:

CO JE TO BOZP?


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je systém opatření daných legislativou (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a dalších) a zaměstnavatelem. Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance při vykonávání jeho pracovních povinností.

JE ZAVEDENÍ SYSTÉMU BOZP POVINNÉ?


Ano. Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

JAKÝM ZPŮSOBEM DOCHÁZÍ K PREVENCI RIZIK?


K prevenci rizik dochází právě zavedením systému BOZP. Prevencí rizik se tedy rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl rizikům předcházet, odstraňovat je nebo minimalizovat působení těch neodstranitelných.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE?


Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací podle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb., zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a odstraňovat zjištěné nedostatky a dále je zaměstnavatel povinen vézt a aktualizovat dokumentaci k BOZP, zajistit smluvního poskytovatele pracovnělékařské péče a zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

JAKÉ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE?


Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Na druhé straně je ale povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Také účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

BOZP VE ZDRAVOTNICTVÍ?


Únava, stres, vysoký počet pacientů, velká množství různorodých činností v krátkém čase, značná míra odpovědnosti. To všechno jsou faktory, které často zasahují do pracovního života zdravotnického personálu a nutí ho reagovat např. změnou zavedených pracovních návyků nebo zkracováním času jejich trvání. Rovněž kontakt a manipulace s biologickým materiálem je však z hlediska bezpečnosti práce poměrně závažnou činností. Zdravotnický personál by proto měl v zájmu zdraví pacienta i svého vlastního pokud možno postupovat v souladu s příslušnými předpisy a respektovat pravidla BOZP.

Kategorizace prací – zdravotnictví

Málokdo ví, že dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., spadá práce zdravotnického personálu svým zařazením do druhé kategorie.
(„Do kategorie druhé se zařazuje práce, jejíž obvyklou součástí nejsou činnosti spojené s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, ale ze současné úrovně poznání nebo z vyhodnocení rizika provedeného podle právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci vyplývá, že je při jejím vykonávání pravděpodobnost expozice biologickým činitelům skupin 2 až 4 vyšší než u ostatní populace.“)

Tento fakt s sebou nese další administrativní nároky (povinnosti hlášení pracoviště druhé pracovní kategorie na Krajskou hygienickou stanici, pracovně lékařské služby, atd.), které rádi vyřešíme za Vás!

___________________________________________________

PO:

CO JE PO?


Požární ochrana je soubor povinností, které musí plnit podnikající fyzická nebo právnická osoba. Vychází ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Cílem požární ochrany je především vytvoření a dodržování preventivních opatření, které předchází vzniku požárů a následná opatření a činnosti podporující ochranu zdraví osob, zvířat a majetku.

JE ZAVEDENÍ PO POVINNÉ?


Ano. Tuto povinnost mají podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Množství povinností závisí na kategorizaci činností podle míry požárního nebezpečí.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE?


Každý zaměstnavatel musí plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které využívá k provozování činnosti.
Jednotlivé povinnosti vyplývají ze zákona o požární ochraně a jsou závislé na míře požárního nebezpečí provozované činnosti. Např. podnikající fyzické osoby a právnické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím si musí nechat zpracovat požární dokumentaci podle § 27 vyhlášky o požární prevenci, kterou tvoří např. požární kniha, evakuační plán, požární poplachová směrnice, apod. Navíc každý zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců.

JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE?


Fyzické osoby si musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V souvislosti se zdoláváním požáru je fyzická osoba povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc. Zaměstnanec musí být proškolen z požární ochrany zpracované pro dané pracoviště, což zajišťuje jeho ochranu při případném požáru.

PO A ZDRAVOTNICTVÍ?


Zpracování a dodržování preventivních požárních opatření je důležitou podmínkou při ochraně zdraví osob, zvířat a majetku. Na lékařských pracovištích se vyskytují osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, jako jsou např. osoby pokročilého věku, děti do 3 let, popř. matky s kočárky. S tím souvisí hlavně vytváření podmínek pro evakuaci osob, volné únikové cesty apod.